Siz bir işveren olarak çalışanlarınıza sadece para ile mi ödeme yapıyorsunuz? İçsel motivasyonu hedeflemek istiyorsanız, bu beş oyunlaştırma fikrinden birinin üzerine mutlaka düşünün.

Pinar Demirkiran

Interdisciplinary Thinker / UX Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store